Download SME.sk 3.1.1 apk.Apk

sk.sme.android.reader.Apk


Added: 2017-05-05T11:30:29.387Z
Hash: 52bd20ca23a2056fc3c994cedb85bb26
Requires SDK24

Price: 0.00SME.sk 3.1.1 apk Apk Files Downloaded 500000 Times, Developer is Petit Press, a. s. Company For Launch Last Version You Need SDK 24
Najčítanejšie spravodajstvo na internete v najpoužívanejšej spravodajskej aplikácii. Aplikácia SME.sk pre smartfóny Android vám ponúka rýchly prehľad o tom, čo sa deje:

· Najdôležitejšie správy zo SME.sk
· Najčítanejšie správy za 4 hodiny, 3 a 7 dní
· Najnovšie správy zo spravodajstva SME.sk
· Články zo sekcií v ponuke SME.sk - Z domova, Zo zahraničia, Komentáre, Ekonomika, Kultúra, Šport, Auto, Tech a veda, Primár, Domácnosť, Žena, Cestovanie...
· Články z magazínu Profit a Fičí.sk
· Aktuálne spravodajské videá TV SME
· Najnovšie vydané články zo služby Blog SME
· Správy z vášho regiónu a lokalizovaná predpoveď počasia
· Komentáre k článkom
· Prístup k prémiovému obsahu SME
· Ukladanie obľúbených článkov
· Cez aplikáciu sa dá jednoducho objednať aj predplatné prémiového obsahu SME

Ak chcete len rýchly prehľad o najdôležitejších udalostiach, ďalšie a ďalšie správy zobrazíte jednoduchým posúvaním prstom.

Budeme veľmi radi, ak sa podelíte s vašimi názormi na aplikáciu SME na adrese sluzby@smeonline.sk.

Páči sa vám aplikácia? Ohodnoťte nás v Google Play! Ďakujeme. Most read news on the internet in the most common news apps. SME.sk app for Android smartphones offers you a quick overview of what is happening:

· The most important news from SME.sk
· Most reports for the 4 hours, 3 and 7 days
· The latest news from news SME.sk
· Articles of the sections in the menu SME.sk - Telecommuting from abroad, Comments, Economy, Culture, Sports, Auto, Tech & Science, Primary, Household, Female, travel ...
· Profit magazine articles and Fičí.sk
· Current TV news videos SME
· The latest published articles from SME Services Blog
· News from your region and localized weather forecast
· Comments on the Articles
· Access to premium content SME
· Save favorite articles
· Through the application you can simply order a subscription to premium content SME

If you just want a quick overview of the most important events, more and more messages to display in a simple finger swipe.

We will be very happy if you share with your feedback on SME at sluzby@smeonline.sk.

Do you use? Rate us on Google Play! We thank you.

android.permission.INTERNET
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
com.android.vending.BILLING
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE
android.permission.WAKE_LOCK


Direct Download On Mobile
qr code

Comment

Related